Κατά τη µετάβαση από την ηρεµία στην άσκηση, η ΜΚΣ µειώνεται υποδεικνύοντας ότι η επίδραση του παρασυµπαθητικού συστήµατος µειώνεται. Με τη χρόνια άσκηση είναι γνωστό ότι προκαλείται βραδυκαρδία εξαιτίας µεταβολών στο σύστηµα µετάδοσης του καρδιακού κτύπου

και αύξηση της επίδρασης του παρασυµπαθητικού συστήµατος, ενώ πιθανολογείται και µία µείωση της συµπαθητικής επίδρασης. Η συµβολή, τόσο του συµπαθητικού, όσο και του παρασυµπαθητικού συστήµατος, κατά την άσκηση ή µετά από άσκηση, µπορεί να εκτιµηθεί µέσω της ΜΚΣ. Η ΜΚΣ παρουσιάζεται πρισσότερο αυξηµένη στα προπονηµένα άτοµα σε σχέση µε τα απροπόνητα, αν και χρειάζονται περισσότερες µελέτες για ασφαλέστερα συµπεράσµατα.

Η µέτρηση της ΜΚΣ αποτελεί µία πολύ χρήσιµη και αναίµακτη µέθοδο αξιολόγησης της επίδρασης του συµπαθητικού συστήµατος στην καρδιακή συχνότητα µέσω µετρήσεων στιγµιαίων µεταβολών των διαστηµάτων, που µεσολαβούν µεταξύ διαδοχικών κτύπων της καρδιάς (R-R). Η ΜΚΣ µπορεί επίσης να µας δώσει χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την λειτουργία του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος σε διαφορετικές συνθήκες.

Οι παλµογράφοι ΠΚΣ προσφέρουν µία εύκολη µέθοδο εκτίµησης της ΜΚΣ και υπάρχουν αρκετές µελέτες σχετικά µε την ακρίβεια αυτής της µέτρησης. Όταν, πριν από περίπου 20 χρόνια,  ερευνητές σύγκριναν διάφορα µοντέλα παλµογράφων ΠΚΣ µε το ΗΚΓ, µόνο τέσσερα από αυτά φάνηκαν αξιόπιστα. Και τα τέσσερα µοντέλα βασίζονταν στη χρήση ηλεκτροδίου στο στήθος ενώ τα υπόλοιπα χρησιµοποιούσαν ηλεκτρόδια τοποθετηµένα σε δάκτυλα ή χέρια ή φωτοκύτταρα στο λοβό του αυτιού. Η απόκλιση λάθους των µοντέλων που χρησιµοποιούσαν ηλεκτρόδια στήθους ήταν της τάξης του ενός παλµού/λεπτό ή και λιγότερο σε όλο το εύρος του φάσµατος των µετρήσεων, ενώ ο συντελεστής συσχέτισης κατά τη σύγκριση µε το ΗΚΓ ήταν 0,9979.

Μεταγενέστερη µελέτη αποκάλυψε ότι οι ενδείξεις των ασύρµατων παλµογράφων είχε απόκλιση µόλις 6 παλµών/λεπτό από την πραγµατική καρδιακή συχνότητα στο 95% των µετρήσεων. Σε άλλη µελέτη, βρέθηκε ότι στο 95,4% των µετρήσεων διαστηµάτων R-R (διάστηµα µεταξύ διαδοχικών παλµών), η διαφορά µεταξύ των παλµογράφων Polar και του ΗΚΓ ήταν µικρότερη του 1 ms (28). Άρα, οι ασύρµατοι παλµογράφοι ΠΚΣ παρουσιάζονται ακριβείς στις µετρήσεις τους υπό διάφορες συνθήκες.