Η Πληροφορική στις Μονάδες Υγείας

 

Οι μικροϋπολογιστές άρχισαν να χρησιμοποιούνται από μικρές και μεγάλες εταιρείες και από πανεπιστήμια. Όσες επιστήμες και επαγγέλματα είχαν σχέση με αριθμούς χρησιμοποίησαν την νέα τεχνολογία και είδαν στην πράξη τα άμεσα οφέλη που προέκυψαν.

Η Ιατρική άργησε σε σχέση με άλλες επιστήμες να υιοθετήσει την πληροφορική σαν βασικό εργαλείο δουλειάς. Μόλις τα τελευταία λίγα χρόνια, οι ιατροί άρχισαν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές σαν αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς τους. Σήμερα, παρατηρούμε ότι η χώρα μας στον τομέα της χρήσης της πληροφορικής από τους ιατρούς, βρίσκεται σε συνεχή εξελικτική πορεία στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υπολογιστών.

Αρκετά χρόνια πριν από τους γιατρούς το σύστημα υγείας και συγκεκριμένα οι μεγάλες μονάδες υγείας όπως είναι τα Νοσοκομεία, χρησιμοποίησαν υπολογιστές με κατάλληλο λογισμικό για να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους προς όφελος του ασθενή.

Όταν μιλάμε για την πληροφορική στα πλαίσια μιας μονάδας υγείας εννοούμε την χρήση υπολογιστών και προγραμμάτων από όλα τα τμήματα ενός Νοσοκομείου, ιδιωτικού ή δημόσιου ή ενός Κέντρου Υγείας. Ο τεχνικός όρος που περιγράφει ένα τέτοιο σύστημα είναι «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου» (ΟΠΣΝ). Το ΟΠΣΝ περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

 • Την διαχείριση Ασθενών (Γραφείο κίνησης, εξωτερικά ιατρεία, ΤΕΠ)
 • Το σύστημα διαχείρισης Ιατρικών πληροφοριών
 • Το νοσηλευτικό υποσύστημα
 • Το σύστημα διαχείρισης των χειρουργείων
 • Το σύστημα διαχείρισης εργαστηρίων βιοπαθολογικών εξετάσεων (LIS)
 • Το σύστημα διαχείρισης απεικονιστικών εξετάσεων (RIS-PACS)
 • Το λογιστήριο ασθενών
 • Οικονομική διαχείριση
 • Διαχείριση αγαθών
 • Σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας

Άλλες υπηρεσίες που είναι εφικτές χάρη στην πληροφορική και παρέχονται από μια μονάδα υγείας ή άλλο φορέα είναι:

 • Η προληπτική Ιατρική
 • Η τηλεϊατρική
 • Τα μηχανήματα παρακολούθησης ασθενών από απόσταση

Τεχνολογίες που κρίνονται απαραίτητες στην καθημερινή κλινική πράξη:

 • Η επεξεργασία εικόνας από ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα

Όλες οι παραπάνω πτυχές της εφαρμογής της πληροφορικής στην υγεία υπάγονται στα πλαίσια της «Ηλεκτρονικής Υγείας» (e-Health). Ο όρος αυτός περιλαμβάνει εργαλεία (Πληροφοριακά συστήματα, Προγράμματα, Επικοινωνίες, Υπηρεσίες) τα οποία χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και οι πολίτες, είτε ως υγιείς είτε ως ασθενείς, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο μικρότερο δυνατό κόστος.