Η πορεία του ιατρικού φακέλου

 

Στο παρελθόν ο κύριος τρόπος καταγραφής των πληροφοριών που αφορούν τον φάκελο του ασθενούς ήταν η χειρόγραφη μορφή. Με το πέρας των χρόνων όμως διαπιστώθηκαν τα σημαντικά μειονεκτήματα του χειρόγραφου φακέλου ασθενούς τα οποία είναι τα εξής:

α) το χαρτί που καταστρέφεται εύκολα β) η διαδικασία που είναι χρονοβόρα και δαπανηρή η δημιουργία αντιγράφων του αλλά και αντιγράφων ασφαλείας γ) ο χρόνος που καταστρέφει πολλές φορές και τον φάκελο του ασθενή δ) η διάθεση του σε ένα μόνο σημείο και ε) η απουσία οργάνωσης της δομής του φακέλου.

Σήμερα η υγεία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ του χειρόγραφου φάκελου και του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς. Η εμφάνιση της πληροφορικής στα ελληνικά νοσοκομεία έγινε πρώτα στο οικονομικό τμήμα των νοσοκομείων με ελάχιστο εξειδικευμένο προσωπικό. Στις μέρες μας το προσωπικό των νοσοκομείων είναι πλέον ειδικευμένο στην χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε σχέση με τα περασμένα χρόνια. Αλλά και τα νοσηλευτικά ιδρύματα ανέπτυξαν τα τοπικά δίκτυα, με σκοπό τη διασύνδεση, επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ υπολογιστών που βρίσκονται στο άλλο άκρο του νοσοκομείου. Παράλληλα, δημιουργούνται και ενδυναμώνονται βάσεις δεδομένων που πολλαπλασιάζουν την αξία της παραγόμενης πληροφορίας αλλά δυστυχώς μόνο σε διοικητικό επίπεδο. Σιγά σιγά αναπτύσσονται και δημιουργούνται βάσεις δεδομένων και λογισμικά που έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Αυτά τα προγράμματα κερδίζουν συνεχώς έδαφος στον χώρο της υγείας.

Σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη όλων των υπηρεσιών είναι η διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κύριο όπλο στη μάχη διασφάλισης της ποιότητας είναι η χρήση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα η πληροφορική της υγείας. Η πληροφορική της υγείας γεννά λογισμικά τα οποία αντλούν, επεξεργάζονται και συνδυάζουν πληροφορίες από άλλα λογισμικά του συστήματος και προτείνουν νέους τρόπους θεραπείας και νοσηλείας. Τα απαραίτητα
υλικά για την πιο σωστή αντιμετώπιση της παθολογίας του ασθενή καθώς και περαιτέρω εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις, βοηθούν με την συλλογή και αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων, στην πρόοδο των ιατρικών επιστημών υγείας αλλά και προτείνουν την ποιοτικότερη περίθαλψη των ασθενών.