Τηλεμετρία και Υπηρεσίες Υγεία

 

Ο όρος «παροχή υπηρεσιών υγείας» περιλαμβάνει μια πληθώρα εμπλεκόμενων προσώπων, φορέων και διακινούμενης πληροφορίας. Αφορά ασθενείς, ιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικούς και στελέχη της υγείας, υποδομές, νοσηλευτικά ιδρύματα

και εταιρείες σχετικές με το αντικείμενο όπως ιατρικού εξοπλισμού, πληροφορικής τεχνολογίας και εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας.

Ο συνεκτικός κρίκος των εμπλεκόμενων φορέων είναι η πληροφορία που πρέπει να διακινηθεί άμεσα και με ακρίβεια, όπου αυτή είναι απαραίτητη, αφενός για να διευκολύνει τη συνεργασία των φορέων μεταξύ τους και αφετέρου για την υποβοήθησή τους στη λήψη των σωστών αποφάσεων.

Τα συστήματα τηλεμετρίας ιατρικών παραμέτρων αποτελούν μία διαδικτυακή εφαρμογή, που βασίζεται στην νέα γενιά τηλεϊατρικών συσκευών αυτόματης μέτρησης και ασύρματης μετάδοσης βιοσημάτων και περιλαμβάνουν:

  • Τον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο, που αποτελεί μια web based εφαρμογή, η οποία εγκαθίσταται στον κεντρικό εξυπηρετητή ώστε να έχουν πρόσβαση οι χρήστες.
  • Λογισμικό αποστολής/λήψης του ιατρικού σήματος, το οποίο εγκαθίσταται στο μέσο διαδικτυακής πρόσβασης του τελικού χρήστη, ώστε να μπορεί να στέλνει τις εξετάσεις και να δέχεται άμεσα τις γνωμοδοτήσεις του ειδικού.
  • Λογισμικό ταυτοποίησης χρηστών το οποίο επιτρέπει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες του ηλεκτρονικού φακέλου

Η υλοποίηση προγραμμάτων τηλεϋγείας και τηλεπαρακολούθησης από απόσταση, χάρη στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργεί νέα δεδομένα, αλλά απαιτεί διατήρηση του ευαίσθητου χαρακτήρα του χώρου της υγείας και της ποιότητας της ζωής.