Τηλεϊατρική - Τηλεακτινολογία

 

Η Τηλεακτινολογία αναφέρεται στη μετάδοση ακτινολογικών εικόνων από ένα σημείο σε άλλο για γνωμάτευση ή απλά για συμβουλευτικούς σκοπούς (consultation), μέσω υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ενσύρματες ή ασύρματες ζεύξεις.

Λόγω του γεγονότος ότι η μετάδοση αφορά ψηφιακή πληροφορία ,απαιτείται η σύλληψη της εικόνας σε ψηφιακή μορφή. Σε περιπτώσεις όπου το απεικονιστικό μηχάνημα δεν διαθέτει ψηφιακή έξοδο (πράγμα που συμβαίνει στα περισσότερα ακτινολογικά και υπέρηχους, και σε αρκετούς αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους), είναι αναγκαία η ψηφιοποίηση της εικόνας χρησιμοποιώντας, είτε ψηφιοποιητές ακτινολογικού φιλμ, είτε frame grabbers συνδεδεμένους απευθείας στην έξοδο composite Video της απεικονιστικής διάταξης.

Μια παραδοσιακή αναλογική εξέταση σε φιλμ μπορεί να ψηφιοποιηθεί είτε χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή κάμερα είτε χρησιμοποιώντας έναν ψηφιοποιητή (film digitizer). Οι ψηφιοποιητές χρησιμοποιούν σαρωτές, είτε laser, είτε charge coupled device (CCD). Η ακτινογραφία με τη χρήση υπολογιστή (computed radiography) είναι μια νέα τεχνική στην οποία η εικόνα λαμβάνεται ψηφιακά (δηλαδή δεν χρησιμοποιείται καθόλου φιλμ). Μερικές εικόνες, όπως αυτές από αξονικό τομογράφο, μαγνητικό τομογράφο, υπέρηχο και πυρηνική ιατρική παράγονται ψηφιακά στην έξοδο.

Μετά την ψηφιοποίηση, η εικόνα μπορεί να συμπιεστεί για αποτελεσματικότερη αποθήκευση και/ ή μετάδοση σε άλλο σημείο. Χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές συμπίεσης, είναι δυνατόν μια ακτινογραφία να συμπιεστεί με λόγο συμπίεσης 30:1, χωρίς σημαντική απώλεια πληροφορίας. Χρησιμοποιώντας τέτοιες τεχνικές συμπίεσης, είναι δυνατόν να μεταφερθούν ακτινολογικές εικόνες πάνω από οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (τηλεφωνικό δίκτυο, δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, κλπ.) με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης. Ο χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά μιας ακτινογραφίας εξαρτάται από τον τύπο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που χρησιμοποιείται. 

Λόγω του γεγονότος ότι η μετάδοση αφορά ψηφιακή πληροφορία ,απαιτείται η σύλληψη της εικόνας σε ψηφιακή μορφή. Σε περιπτώσεις όπου το απεικονιστικό μηχάνημα δεν διαθέτει ψηφιακή έξοδο (πράγμα που συμβαίνει στα περισσότερα ακτινολογικά και υπέρηχους, και σε αρκετούς αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους), είναι αναγκαία η ψηφιοποίηση της εικόνας χρησιμοποιώντας, είτε ψηφιοποιητές ακτινολογικού φιλμ, είτε frame grabbers συνδεδεμένους απευθείας στην έξοδο composite Video της απεικονιστικής διάταξης.

Μια παραδοσιακή αναλογική εξέταση σε φιλμ μπορεί να ψηφιοποιηθεί είτε χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή κάμερα είτε χρησιμοποιώντας έναν ψηφιοποιητή (film digitizer). Οι ψηφιοποιητές χρησιμοποιούν σαρωτές, είτε laser, είτε charge coupled device (CCD). Η ακτινογραφία με τη χρήση υπολογιστή (computed radiography) είναι μια νέα τεχνική στην οποία η εικόνα λαμβάνεται ψηφιακά (δηλαδή δεν χρησιμοποιείται καθόλου φιλμ). Μερικές εικόνες, όπως αυτές από αξονικό τομογράφο, μαγνητικό τομογράφο, υπέρηχο και πυρηνική ιατρική παράγονται ψηφιακά στην έξοδο.

Μετά την ψηφιοποίηση, η εικόνα μπορεί να συμπιεστεί για αποτελεσματικότερη αποθήκευση και/ ή μετάδοση σε άλλο σημείο. Χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές συμπίεσης, είναι δυνατόν μια ακτινογραφία να συμπιεστεί με λόγο συμπίεσης 30:1, χωρίς σημαντική απώλεια πληροφορίας. Χρησιμοποιώντας τέτοιες τεχνικές συμπίεσης, είναι δυνατόν να μεταφερθούν ακτινολογικές εικόνες πάνω από οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (τηλεφωνικό δίκτυο, δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, κλπ.) με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης. Ο χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά μιας ακτινογραφίας εξαρτάται από τον τύπο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που χρησιμοποιείται. 

Η Τηλεακτινολογία αναφέρεται στη μετάδοση ακτινολογικών εικόνων από ένα σημείο σε άλλο για γνωμάτευση (interpretation) ή απλά για συμβουλευτικούς σκοπούς(consultation), μέσω υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ενσύρματες ή ασύρματες ζεύξεις.